ن عوامل درتمامی سطوح مدنظر قرار می گیرد. سیستم ها را می توان ازسیستم های اکولوژیک آغاز کرده وبه سیستم های جسمانی ختم کرد.
ازجمله نظریه پردازان مدل زیست ـ روانی واجتماعی توماس مک کیون10 1984 است. وی در نظریات خویش مطرح نمود که به علت ارتقای سطح دانش در حیطه پزشکی به راحتی می توان از افزایش بیماریها جلوگیری به عمل آورد. این دانش تازمانی به کاربرده می شود که بتوان تغییرات چشمگیری را درسبک زندگی افراد ایجادکرد، اینگونه تغییرات با متغیرهای اجتماعی واقتصادی همراه بوده ومی تواند زمینه مساعدی رابرای رفاه عمومی فراهم سازد. وی اعتقاددارد که رفاه عمومی می تواند معرف سلامت عمومی گردد ولی برای ایجادآن، باید به تمام عوامل روانی ـ اجتماعی تاکید نمود. بنابراین سلامت حقیقی فرآیندی است که توانمندی شخص، همراه با یک زندگی مرفه را منعکس می کند.
2-2-2- تاریخچه مطالعه حمایت اجتماعی