موضوعی مشترک دربسیاری ازفرهنگ هاست که همه سازمانها ی بهداشتی – درمانی جهت دستیابی به آن تلاش می کنند. عوامل متعددی بر سلامتی تاثیر گذارند که یکی از آنها حمایت اجتماعی است؛ حمایت اجتماعی عاملی است که موجب احساس امنیت و خوداررزشمندی درفر می گردد ودرنتیجه امکان رشد وخودشکوفایی را برای فرد فراهم می کند، تامین حمایت اجتماعی در رشد شخصیت، سلامت هیجانی وروانی فرد آثار پیشگیرانه و درمانی دارد وپزشکان تماس های اجتماعی را دربهزیستی فرد وبهبود ناراحتی های او موثرمی دانند. همچنین پژوهش های بررسی شده توسط محقق نمایانگر این نکته است که مردمانی که پیوندهای اجتماعی گسترده تری دارند (ازدواج، ارتباط با دوستان ووابستگان نزدیک، عضویت در مساجد، کلیسا وسایرانجمن ها) بیش ازکسانی که از پشتیبانی کمتر برخوردارند، عمر می کنند وکمتر گرفتار بیماریهای ناشی از فشار روانی می شوند. باتوجه به مطالب ذکر شده پژوهشگر بر آن شد تا با توجه به اهمیت ونقش اساسی دانشجویان در روند توسعه کشوروهمچنین با توجه به اینکه پژوهشگر در دانشکده علوم اجتماعی مشغول به تحصیل می باشد و از نزدیک شاهد برخی از مشکلات دانشجویان می باشد، به بررسی سلامت عمومی دانشجویان با تاکید بر عامل حمایت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل دخیل در سلامت عمومی بپردازد.
4-1- اهدف پژوهش
اهدف اصلی:
بررسی وشناخت تاثیر میزان حمایت اجتماعی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان است.
بررسی میزان برخورداری دانشجویان از سلامت عمومی.
ارایه راه کارهایی برای ارتقای میزان سلامت عمومی دانشجویان
اهداف فرعی:
بررسی تاثیرمیزان حمایت عاطفی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان
بررسی تاثیرمیزان حمایت ابزاری برمیزان سلامت عمومی دانشجویان
بررسی تاثیرمیزان حمایت اطلاعاتی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان
5-1- ضرورت و اهمیت موضوع :
یکی از محورهای ارزیابی در جوامع مختلف، ارزیابی سلامت آن جامعه است. سلامتی افراد جامعه نقش مهمی در تضمین پویایی وکارآمدی هرجامعه ایفا می کند. از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد جامعه وسازندگان فردای هر کشور هستند ارزیابی سلامت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
علیرغم آنکه تجربه ورود به دانشگاه تجربه خوشایند وبی بدیل بسیاری از جوانان است ولی مانند هر تجربه دیگر با برخی موقعیت های اضطراب آور نیز همراه است.ورود به فضای جدید، دوری ازخانواده، تفاوت میان الگوهای ذهنی با واقعیت های موجودو…از جمله عوامل استرس زایی هستند که متعادل کردن آنها نیازمند فراهم آوردن شرایط وفضای مناسب برای تامین سلامت دانشجویان است. قرار گرفتن در چنین شرایطی می تواند موجب افت تحصیلی، بروز تنشهای فردی مشکلات ارتباطی وعدم شکوفایی استعدادها گردد. از آنجا که سلامت نقش عمده ای در کارکرد در تمام زمینه های فردی، خانوادگی واجتماعی دارد بدیهی است که برنامه ریزی صحیح وجامع در تامین سلامت دانشجویان کاملا ضروری به نظر می رسد. باتوجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد اگر عوامل موثر برسلامت عمومی دانشجویان شناسایی گشته وبه خوبی درک شوند، کمک زیادی درجهت بهبودی سلامت آنها خواهد شد؛ اما اگر دراین حوزه سرمایه گذاری انسانی ومادی صورت نگیرد وسلامت عمومی دانشجویان مورد غفلت قرارگیرد مشکلات بسیاری ازجمله ناسازگاری های فردی ، اجتماعی وتحصیلی گریبانگیر آنان می گردد. با توجه به مطالب ذکر شده و نظر به اینکه در مورد سلامت عمومی دانشجویان علامه طباطبایی پژوهشی صورت نگرفته لذا محقق انجام پژوهشی با این عنوان را ضروری دیده وبه اجرای چنین پژوهشی روی آورده است.
6-1- فایده پژوهش
نتایجی که پس از هر پژوهش به دست می آید برای راهگشایی و حل مشکلات در راستای همان موضوع مورد استفاده قرار می گیرد.در این پژوهش تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت عمومی دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیتی که سلامت افراد دارد شناخت عواملی که سلامت عمومی را افزایش یا کاهش می دهد ضروری است. شناخت عوامل موثر بر سلامت دانشجویان امکان پیش بینی و برنامه ریزی جهت کمک به سلامت آنان را فراهم می کند. از طرفی این امر به دست اندر کاران آموزش عالی کمک می کند تا با بسط وتوسعه مراکز وکلینیک های خدماتی مشاوره، مددکاری اجتماعی و روان در مانی و ارایه بیشتر خدمات رفاهی وبهداشتی ومهارت های زندگی از شیوع ناراحتی های روانی، جسمی واجتماعی که گاه گریبانگیر باهوش ترین وخلاق ترین دانشجویان می شود جلوگیری کند.
برای انجام برنامه ریزی صحیح وجامع لازم است پژوهش هایی در زمینه شناخت وضعیت سلامت دانشجویان وهمچنین شناخت عوامل موثر بر آن صورت گیرد؛ لذا در راستای اهداف فوق این پژوهش به دنبال بررسی میزان سلامت دانشجویان وشناخت عوامل اثر گذار(یکی از این عوامل حمایت اجتماعی است) برآن است. همچنین این پژوهش می تواند به عنوان یک نمونه پژوهش تجربی مورد استفاده ی افرادی که به هر نوعی موضوعی مشابه با این پژوهش دارند قرار گیرد.
همچنین این پژوهش می تواند برای مسئولین دانشگاهی فوایدی دیگری هم داشته باشد:
– فراهم آوردن داده های کاربردی
– سازمانها ونهادهای مسئول را در تهیه خط مشی های مناسب برای کمک به دانشجویان در زمینه سلامت یاری می نماید.
– برنامه ریزی در جهت پیشگیری از بیماریها واختلالات ودستیابی به سلامت را هدایت خواهد نمود.
– ارایه راه کارهای لازم در جهت افزایش سلامت عمومی به مشاوران، روانشناسا
ن، مددکاران اجتماعی و… جهت استفاده در فعالیت های حرفه ای خود

مقدمه
بیماری از بدو پیدایش بشر وجود داشته است وهیچ فردی به طور کامل درمقابل آن مصونیت ندارد واین خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند. در تعادل سلامت، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه مورد بحث است، پدیده هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم نظام او اثر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند. بدون شک عوامل متعددی برسلامت جسمانی وروانی افراد تاثیرگذارند، عواملی وجود دارند که می توانند به سلامتی آسیب وارد کنند ودرمقابل عواملی نیز وجود دارد که می توانند سلامت افراد را ارتقا ببخشند؛ ازجمله این عوامل می توان به حمایت اجتماعی اشاره نمود که به افراد کمک می کند تا با شرایط استرس زا کنار بیایند وآسیب روانی وجسمانی کمتری را متحمل شوند. برای روشن شدن بهتر بحث مادر این فصل ابتدا تاریخچه مطالعه سلامت عمومی وحمایت اجتماعی را مطرح کرده و سپس تعاریفی راجع به سلامت وحمایت اجتماعی وعوامل موثر برآنها مطرح گردیده ودرادامه نظریه ها ومدلهای مربوط به موضوع وپیشینه پژوهش در ایران وجهان مطرح شده ودر پایان چهارچوب نظری ، الگوی نظری، فرضیات پژوهش وسوالات پژوهش ارائه می گردد.
سلامت عمومی
2-2- تاریخچه موضوع
1-2-2- تاریخچه مطالعه سلامت عمومی
سلامت وبیماری ومفاهیم آن از ابتدای بشر ودر همه فرهنگ ها وجود داشته است. اما بخش اعظم آنچه ما می شناسیم از تحولات جامعه غربی در طول دو یا سه قرن گذشته ناشی می شود که ما بخشی از تاریخچه مطالعه سلامت عمومی را در ذیل می آوریم:
سلامت عمومی از رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته وهرکدام از رویکردهانقش تکمیلی را برای دیدگاه های دیگر فراهم ساخته است. در آغاز به تعاریفی از سلامت عمومی می پردازیم وسپس به قدیمی ترین رویکرد درسلامت عمومی تحت عنوان رویکرد” زیست شناختی” اشاره شده وسپس به رویکرد” روانشناختی” و”جامعه شناختی” پرداخته می شود ودرنهایت،” رویکرد سیستمی” وتنیدگی بین عوامل زیستی، روانی واجتماعی مطرح شده وبستر مناسبی برای عنوان نمودن” رویکرد روانشناسی” سلامت فراهم می گردد.
درتعریف سلامت عمومی باید به دورویکرد عمده تاکید نمود: رویکرد اول، سلامت به معنی فقدان بیماری یا معلولیت شناخته می شود. دراین رویکرد، سلامت حقیقی یعنی پیشگیری از بیماری ونابهنجاری از اینرو، اگر فردی مشکلات روانشناختی ویاجسمانی را تجربه نکند انسانی سالم نامیده شده وبه عنوان فردی بهنجار شناخته می شود که هیچ گونه بیماری یا معلولیت را تجربه نمی کند. دررویکرد دوم که پس از تدوین نظامنامه سازمان بهداشت جهانی رایج گردیده است به مفهوم بهزیستی وکیفیت مثبت زندگی تاکید می شود. دراین رویکرد سلامت به عنوان یک مفهوم مثبت نگریسته شده وعلاوه براینکه فرد ابعاد منفی یا بیماری را تجربه نمی کند، به صحت وآسایش زیستی ودیگر عوامل مثبت گسترده اجتماعی، سیاسی واقتصادی تاکید می نماید. در این زمینه می توان به تعریف سلامت در نظام نامه سازمان بهداشت جهانی اشاره نمود: “سلامت حالت کامل